ALGEMENE VOORWAARDEN

van

INITIATIVE MEDIA B.V.

gevestigd te Amsterdam

Toepasselijkheid

 

Artikel 1

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Initiative Media B.V., hierna te noemen: “IM”, en de wederpartij, hierna te noemen: de “Opdrachtgever”, ook na het beëindigen van een rechtsver­houding.

1.2      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3      Afwijking van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IM. Aan derge­lijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eerder of later aangegane rechtsverhoudingen.

 

Totstandkoming van overeenkomsten

 

Artikel 2

2.1      Alle aanbiedingen van IM tot het verrichten van diensten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbieding van IM tot het verrichten van diensten is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2      Alle opdrachten dienen schriftelijk door de Opdrachtgever aan IM te worden verstrekt. Wijzigingen in verstrekte opdrachten dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan IM te worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de Opdrachtgever.

2.3      Aanvaarding van een opdracht door IM is geba­seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2.4      Een overeenkomst tussen IM en de Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvaarding door IM van de door de Opdrachtgever gegeven opdracht dan wel door uitvoering van de opdracht door IM.

 

Verplichtingen opdrachtgever

 

Artikel 3

3.1      Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden of krachtens een nadere overeenkomst tussen IM en de Op­drachtgever op de Opdrachtgever rustende verplichtingen is de Op­dracht­gever verplicht aan IM alle informatie en gegevens te verstrek­ken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodza­kelijk zijn. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door haar aan IM ter uitvoering van de overeenkomst aangeleverde informatie en gegevens.

3.2      De Opdrachtgever is verplicht om IM onverwijld op de hoogte te stellen indien:

 1. hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen;
 2. hij (voorlopige) surséance van betaling heeft verkre­gen;
 3. hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
 4. hij heeft vernomen dat één of meerdere van zijn schuldei­sers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
 5. hij in staat van faillissement is verklaard;
 6. hij wordt overgenomen door een derde; en/of
 7. hij voornemens is zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk te staken.

Prijs

Artikel 4

4.1      Alle door IM opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van door IM ter zake van de uitvoering van de opdracht in te kopen zaken en/of diensten en/of andere voorschotten. Kennelijke rekenfouten bij opgave door IM van begrotingen en prijzen mogen door IM eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt.

4.2      Alle door IM opgegeven prijzen zijn geba­seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

4.3      IM is bevoegd eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen indien zich één of meerdere van de navolgende omstandigheden voordoet of voordoen:

 1. stijging van de kosten van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten;
 2. wijzingen in de opdracht door de Opdrachtgever;
 3. onvoldoende of ondeugdelijke medewerking van de Opdrachtgever waardoor meer werkzaamheden dienen te worden verricht en/of meer kosten door IM dienen te worden gemaakt dan in redelijkheid mocht worden verwacht;
 4. omstandigheden die naar verkeersopvattingen niet voor rekening en risico van IM komen.

Klachten

 

Artikel 5

 

5.1      Opdrachtgever dient IM binnen 14 dagen na de uitvoering van een opdracht in kennis te stellen van eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van de opdracht, bij gebreke waaraan tussen partijen vaststaat dat de opdracht is uitgevoerd zoals overeengekomen tussen partijen.

5.2      IM is steeds gerechtigd binnen een redelijke termijn een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie. Gedurende deze redelijke termijn is de Opdrachtgever niet gerechtigd een rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen dan wel zich te beroepen op enig opschortingrecht.

 

Betaling

 

Artikel 6

6.1      Indien mogelijk zal bij de aanvaarding van opdrachten door IM worden overeengekomen naar welke maatstaven en volgens welk tarief de honorering van IM zal plaatsvinden.

6.2      Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de facturen van IM te voldoen binnen de termijn aangeven in de factuur en bij gebreke aan een dergelijke termijn binnen 28 dagen na de factuur­datum.

6.3      Betaling van facturen dient uitsluitend te ge­schieden in de valuta waarin het factuurbedrag is uitge­drukt.

6.4      Betaling door de Opdrachtgever van elk aan IM verschuldigd bedrag dient te geschieden zonder korting en/of beroep op verrekening door de Opdrachtgever. Ook in geval van een klacht als bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden dan wel het (beweerdelijk, bijvoorbeeld het alsnog ontbreken van een bewijsnummer) niet nakomen door IM van haar verplichtingen, ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichting tot volledige en tijdige betaling aan IM.

6.5      IM heeft te allen tijde het recht, doch niet de verplich­ting, de betaling van enig aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag (i) te verre­kenen met door de Opdrachtgever aan IM verschuldigde bedragen, dan wel (ii) op te schorten tot de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen door IM zijn ontvan­gen.

6.6      Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van eventueel door hem op grond van artikel 6.7 verschuldigde rente alsmede van eventueel op grond van artikel 6.8 verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Nadat deze kosten zijn voldaan, worden de betalingen van de Opdrachtgever in mindering gebracht op nog openstaande facturen waarbij de volgorde van facturering zal worden aangehouden.

6.7      Indien de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2 wordt overschreden, is IM zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd Opdrachtgever over het nog uitstaande factuurbedrag rente in rekening te brengen gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente, een en ander met een minimum van 8% per jaar. Voorts is IM onder deze omstandigheden gerechtigd het uitvoeren van haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de betreffende facturen zijn voldaan alsmede betaling van alle nog openstaande facturen te eisen.

6.8      Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die IM maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

Overmacht

Artikel 7

 

7.1      In geval van overmacht aan de zijde van IM is zij bevoegd een eventueel overeengekomen termijn ter zake van nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van IM wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van media-uitingen door een tekortkoming of overmacht aan de zijde van de media-exploitant.

7.2      De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op overmacht en is niet gerechtigd de overeenkomst met IM (buitengerechtelijk) te ontbinden.

 

Verjaring

 

Artikel 8

            Elke rechtsvordering jegens IM voortvloeiende uit dan wel verbandhoudende met een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verjaart na verloop van één jaar na het ontstaan van de rechtsvordering.

 

Aansprakelijkheid / vrijwaring

 

Artikel 9

9.1      IM is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van of in verband met door IM verrichte dien­sten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van IM.

            Aansprakelijkheid van IM voor gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, is te allen tijde uitgesloten.

9.2      Met inachtneming van artikel 9.1 is elke aansprakelijkheid van IM voor schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een door IM afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.3      IM is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen welke zij in opdracht van de Opdrachtgever heeft geplaatst.

9.4      De Opdrachtgever vrijwaart IM voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering door IM van opdrachten van de Opdrachtgever.

 

Niet-nakoming

 

Artikel 10

10.1    Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze jegens IM tekort­schiet in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen dan wel indien één of meerdere van de omstandigheden genoemd in artikel 3.2 onder (a) tot en met (g) zich voordoet of voordoen dan wel indien uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens IM niet kan of zal voldoen, is IM, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot betaling van scha­devergoeding aan de Opdrachtgever, bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdracht­gever met onmiddellijke ingang geheel of ge­deeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeen­komst(en) en van enige daaruit voortvloeiende opdracht op te schorten.

10.2    Indien IM op grond van het in artikel 10.1 bepaalde de overeen­komst(en) met Opdrachtgever ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van IM, al hetgeen de Opdrachtgever aan IM uit welken hoofde ook is verschuldigd ineens opeisbaar.

10.3    Indien de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever door IM ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van IM komen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft IM het recht de uitvoering van de overeen­komst(en) met de Opdrachtgever op te schorten tot dat de uitvoering daarvan weer in redelijkheid mogelijk zal zijn dan wel de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te ont­binden.

 

Zekerheidsstelling

 

Artikel 11

11.1    De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van IM de gehele of gedeeltelijke honorering voor de door de Opdrachtgever gegeven opdracht vooruit aan IM te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken in elke door IM gewenste vorm voor de volle­dige nakoming van al diens verplichtingen ter zake van de door IM uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten.

11.2    Indien de Opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door IM gedaan verzoek als bedoeld in artikel 11.1, wordt, onver­minderd de overige rechten van IM, al hetgeen de Opdracht­gever aan IM uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal IM zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever onmiddellijk op te schorten.

 

Conversie

 

Artikel 12

            Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

Artikel 13

13.1    Op alle rechtsverhoudingen tussen IM en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2    De bevoegde rechter te Amsterdam is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschil­len die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoe­ring van) enige overeenkomst tussen IM en de Opdrachtgever alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voor­waarden.

 

Depot

 

Artikel 14

            Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer [33194983].

Back to Top